*Przywołane znaki graficzne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi na rzecz (odpowiednio) McLaren oraz Rolls Royce i tym podmiotom przysługuje wyłączne prawo posługiwania się nimi w celach zawodowych i zarobkowych, a niniejsze wskazanie ma charakter informacyjny.